Yhteystiedot

Noren Oy
Y: 2740559-3

Mikonkatu 13 A, 4. kerros
00100 Helsinki, Finland

Annakerttu Aranko,
toimitusjohtaja

annakerttu.aranko@noren.fi
+358(0)50 437 0186

Keitä
me olemme?

Norenin ydintiimi koostuu kokeneista liiketoimintastrategian, palvelumuotoilun ja sosiaalitieteiden asiantuntijoista. Täydennämme tiimiä tarvittaessa kulloisenkin aihealueen parhailla asiantuntijoilla.

Annakerttu Aranko

Toimitusjohtaja

annakerttu.aranko@noren.fi

+358(0)50 437 0186

Annakerttu työskentelee kulttuuristen ilmiöiden ja strategian kohtaamispisteessä. Hän auttaa asiakkaita tekemään parempia päätöksiä soveltamalla ymmärrystä ihmisten käyttäytymisen perimmäisistä motiiveista. Ennen Norenin perustamista Annakerttu on ollut perustamassa strategisen asiakasymmärryksen konsulttitoimistoa Skog Helsinkiä. Hän on työskennellyt asiakaslähtöisen palvelukehityksen konsulttina palvelumuotoilutoimisto Hellonilla ja ABB:lla. Annakerttu on kauppatieteiden maisteri kansainvälisestä muotoilujohtamisesta.

Mikko Leskelä

mikko.leskela@noren.fi

+358(0)50 569 9656

Mikko yhdistää työssään kovimpia strategiatyön menetelmiä syvään ihmisymmärrykseen. Mikko on työskennellyt mm. Nokian yrityskauppatiimissä ja OP-ryhmän strategisen suunnittelun tiimin vetäjänä. Ennen Norenin perustamista Mikko on kerännyt kokemusta konsulttina palvelumuotoilutoimisto Palmussa ja globaaleja asiakkaita strategiatyössä palvelevassa Gemicissä. Koulutukseltaan Mikko on teologian ja rahoitustieteen maisteri. Työnsä ohessa Mikko kirjoittaa mm. liiketoiminnan kehittämisen metodiikkaa ja filosofiaa popularisoivia tietokirjoja.

Pertti Pitsinki

pertti.pitsinki@noren.fi

+358(0)500 560 723

Pertti on yhteissuunnittelun pioneeri ja visuaalisen fasilitoinnin ammattilainen. Hän on tehnyt palveluiden tuotteistamista ja ihmislähtöistä liiketoiminnan kehittämistä jo 15 vuotta. Pertti on jatkuvasti kehittänyt metodiikkaa, jolla asiakkaiden omat tiimit yhteistyössä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kykenevät luomaan uutta ja ajamaan muutosta. Ennen Norenin perustamista Pertti on työskennellyt palvelumuotoilutoimisto Palmussa ja useissa digitaalisissa suunnittelutoimistoissa. Hänen vahvuutensa on auttaa asiakkaita visualisoimaan ja hahmottamaan omia tavoitteitaan ja oppimaan yhdessä kehittämistä, sekä sisäisesti että omien asiakkaidensa kanssa.

Linda Sivander

linda.sivander@noren.fi

+358(0)40 844 9967

Antropologina Lindaa motivoi erilaisten sosiaalisten maailmojen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkiminen. Hyödyntämällä etnografisia metodeja ja sosiaalitieteisiin pohjaavaa teoreettista ymmärrystä liiketoiminnan kehittämisessä Linda haastaa organisaatioita kyseenalaistamaan totuttuja ajatusmalleja asiakkaidensa käyttäytymisestä. Ennen Norenia hän on työskennellyt tutkimuksen parissa strategiakonsultoinnin yhteydessä Gemicillä sekä tutkimusassistenttina Helsingin yliopistolla. Linda on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta.

Tuomo Ketola

tuomo.ketola@noren.fi

+358(0)40 861 9305

Tuomo on tehnyt ihmislähtöistä liiketoiminnan kehittämistä yli 20 vuotta. Kulttuuritutkimuksen ja liiketaloustieteiden taustasta on ollut hyötyä, kun Tuomo on toiminut konsulttina mm. Accenturella, CapGeminillä, TalentPartnersilla, ja Satama Interactivessa. Erityinen intohimo Tuomolla on kehittää uusia, tuloksellisempia tapoja ratkaista liiketaloudellisia ongelmia. Tästä osoituksena mm. hänen panoksensa suomalaisen palvelumuotoilun rakentamisessa Ego Betassa ja Palmussa. Tuomolla on myös käytännön kokemusta linjaorganisaation johtamisesta PlusTerveydessä, vastuualueinaan asiakkuuksien ja palveluiden kehitys.

Heini-Emilia Saari

heini-emilia.saari@noren.fi

+358(0)40 533 9454

Heini-Emilia on kiinnostunut kulttuuristen muutosten ja materiaalisen maailman vuorovaikutuksesta. Norenilla Heini-Emilia hyödyntää monialaista osaamistaan tulkitessaan muuttuvia liiketoimintaympäristöjä ja niiden luomia strategisia mahdollisuuksia. Heini-Emilia on koulutukseltaan arkkitehti ja diplomi-insinööri. Hän on aiemmin työskennellyt kampuskehittämisen projektipäällikkönä Aalto-yliopistossa, strategiakonsultoinnin parissa Gemicillä, arkkitehtina sekä tutkijana. Konsulttityön ohella Heini-Emilia tutkii tulevaisuuden tilallisia ilmiöitä arkkitehtuuristudio Wanderlustin toisena perustajana.

Saara Sulonen

saara.sulonen@noren.fi

+358(0)50 555 8343

Saara pureutuu työssään kulttuuristen ilmiöiden ja muuttuvien markkinoiden merkitykseen strategian ja liiketoiminnan mallintamisen näkökulmasta. Saaran vahvuus on oivaltaa asiakasymmärryksen liiketoiminnallinen arvo ja sen liiketoimintasovellukset. Viimeksi Saara on työskennellyt Kämp Collection Hotelsilla PMO:na ja vastannut strategisesta projektiportfoliosta. Saara on koulutukseltaan diplomi-insinööri Aalto Yliopiston informaatioverkostojen koulutusohjelmasta. Lisäksi Saara on suorittanut strategisen johtamisen ohjelman New York Universityn Stern School of Businessissa.

Matti Hassinen

matti.hassinen@noren.fi

+358(0)400 842 131

Matti yhdistää työssään tilastollisen tutkimuksen voiman ja laadullisen tutkimuksen syvyyden. Hän uskoo, että tuomalla nämä kaksi yhteen pystytään parhaiten kiteyttämämään yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisin. Sosiaalipsykologina Matti on erikoistunut tarkastelemaan, kuinka yhteiskunnalliset muutokset näkyvät etenkin ryhmätasolla ja kuinka ryhmään identifioituminen muovaa yksilöä. Ennen Norenia hän työskenteli Digitalist Groupilla tutkijana suomalaisten sekä kansainvälisten asiakkuuksien parissa. Matti on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, ja sosiaalipsykologian lisäksi hän on opiskellut taloustiedettä.

Arno Aranko

arno.aranko@noren.fi

+358 (0)40 540 0520

Sosiologina Arnon tekemistä ohjaa ajankohtaisten ilmiöiden taustalla vallitsevien ajatusrakenteiden ja vuorovaikutussuhteiden hahmottaminen. Hän yhteensovittaa työssään luontevasti niin laadullisia kuin määrällisiä metodeita. Arnon vahvuuksia ovat sosiologinen teorianmuodostus ja käytännön metodiikkaosaaminen. Monissa tutkimusprojekteissa kertynyttä kokemustaan hyödyntämällä hän muuntaa oletuksia ja teorioita testattavaan muotoon. Arno on toiminut aikaisemmin Jyväskylän yliopiston strategisen kehittämisen yksikössä teknisenä avustajana, tutkijana A-klinikkasäätiöllä sekä konsultoinut eri toimialojen yhtiöitä ymmärtämään ihmisten arvonmuodostuksen eroavaisuuksia väestön tasolla. Norenin ohella hän työstää väitöskirjaa Helsingin yliopistoon. Koulutukseltaan Arno on sosiologian maisteri Jyväskylän yliopistosta.

Hilja Aunela

hilja.aunela@noren.fi

+358 (0)44 971 3159

Hilja on sosiaali- ja kulttuuriantropologi (VTM), joka auttaa työkseen yrityksiä ja yleishyödyllisiä toimijoita ymmärtämään ihmisten muuttuvia arvoja, tarpeita ja käyttäytymistä.

Konsulttina hän on työskennellyt mm. terveyteen & hyvinvointiin, pankkipalveluihin & taloudelliseen turvaan, sekä työelämään liittyvien kysymyksien parissa erilaisissa strategia- ja innovaatioprojekteissa.

Hilja on monipuolisesti kiinnostunut erilaisista tietämisen tavoista ja elämän osa-alueista, ja on Suomen lisäksi opiskellut ja työskennellyt Portugalissa ja Mosambikissa.

Juuli Hilska

juuli.hilska@noren.fi

+358 (0)45 112 2363

Juulin intohimona on ajaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa kvalitatiivisten metodien avulla julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. Sosiologina (VTM) Juuli kykenee ymmärtämään, tulkitsemaan ja kommunikoimaan ihmisten maailmaa – tarpeita, motiiveja ja visioita. Hänelle holistinen ihmisymmärrys mahdollistaa organisaatioille tapoja luoda uudenlaista arvoa ja ymmärrystä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Suomen lisäksi Juuli on tehnyt kvalitatiivista tutkimusta Ruotsissa ja Intiassa.

Juuli on työskennellyt laaja-alaisesti niin kolmannen kuin julkisenkin sektorin parissa sekä tutkimuksen ja innovaatioiden kehittämiseksi yliopistossa. Yksityisellä sektorilla hän on työskennellyt sekä teknologiayrityksissä että freelancerina. Hänen lähestymistapansa on aina ihmiset – Juuli kukoistaa tuodessaan yksilöt, tiimit ja yhteisöt yhteen ratkaisemaan monimutkaisia haasteita monialaisia lähestymistapoja hyödyntäen.

Jaakko Luomaranta

jaakko.luomaranta@noren.fi

+358 (0)40 831 9388

Jaakko uudistaa strategiatyötä ohjaavaksi ja oppivaksi prosessiksi, joka huomioi ja reagoi nopeasti muuttuvaan maailmaan. Jaakko uskoo, että hyvä strategia nojaa ainutlaatuiseen näkemykseen asiakkaista ja toimintaympäristöstä. Hän auttaa yrityksiä tekemään strategiastaan ihmislähtöistä, avoimempaa ja mukautuvaa. Jaakko on DI (strategia) Aalto-yliopistosta ja tekee väitöskirjaa St. Gallenin yliopistoon strategiatyön uusista tuulista. Monipuolisen työkalupakkinsa Jaakko on koonnut työskennellessään konsulttina omien alojensa globaaleissa edelläkävijöissä Accenturella, Palmussa, Gemicissä ja Solitassa.

Susanna Tamminen

susanna.tamminen@noren.fi

+358 (0)50 576 3139

Susanna on monipuoliseen dataan perustuvan strategisen analyysin ammattilainen. Susannaa motivoi lisätä ihmisymmärryksen roolia yritysten liiketoiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa, sillä ihmisymmärryksestä kumpuava näkemys markkinoiden kehittymisestä on hänen mielestään perinteisen strategisen analyysin puuttuva palanen. Ennen Norenia Susanna työskenteli Terveystalon strategiatiimissä, missä hän mm. fasilitoi strategiaprosesseja, lisäsi asiakas- ja työntekijäymmärrystä, ja kehitti uusia palveluja. Susanna on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta, ja hän keskittyi opinnoissaan erityisesti strategiaan ja digipalveluiden kehittämiseen. Susanna puhuukin strategian lisäksi dataa ja teknologiaa, ja häntä inspiroi tieteen ja tekniikan innovaatiot.

Iida Korpiniitty

iida.korpiniitty@noren.fi

+358 (0)50 505 3229

Iida auttaa organisaatioita ymmärtämään muuttuvia toimintaympäristöjään ja oivaltamaan syvällisemmällä tasolla, mikä ihmisten toimintaa todella ohjaa. Iida ammentaa ihmisymmärrystä sekä käyttäytymis- että yhteiskuntatieteellisestä perspektiivistä ja on erityisen kiinnostunut vuorovaikutuksen ja oppimisen prosesseista sekä aikamme arvokenttien murroksista. Iidan vahvuus on tunnistaa rikkaasta aineistosta hienovaraisia vihjeitä kulttuuristen muutosten suunnasta ja kääntää oivallukset pohjaksi kestävälle strategialle.Aikaisemmin Iida on työskennellyt tutkimuspäälikkönä Kulmia Insight:illa sekä antropologisena asiantuntijana erityisesti asumiseen ja kuluttajabrändeihin liittyvissä projekteissa. Hän on myös väitöskirjatutkijana sosiaalitieteiden ohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Otto Eurola

otto.eurola@noren.fi

+358 (0)40515 6355

Otto on erikoistunut strategiseen ennakointiin ja skenaario-analyysiin. Työssään häntä kiinnostaa miten yritykset voivat varautua liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokseen ja luoda tulevaisuudenkestäviä strategioita. Työssään Otto yhdistelee huippuluokan strategista ennakointia, monitieteellisistä analyysia ja matemaattista mallinnusta. Ennen Norenia, Otto työskenteli Swanlake Strategyssä, joka on skenaariotyön edelläkävijä. Otto on rahoituksen ja liiketoiminta-analytiikan maisteri ja lisäksi opiskellut taloustiedettä. Hän on työskennellyt johtavien yritysten kanssa lukuisilla toimialoilla, kuten rahoitus-, IT-, teollisuus-, terveydenhuolto-, elintarvike- ja rakennusalalla.

Leena Pihlajamäki

leena.pihlajamaki@noren.fi

+358 (0)40 7252 887

Leena on kokenut liiketoiminnan johtaja ja johdon sparraaja, joka rakastaa asiakaskokemuksen kehittämistä ja monimutkaisten pulmien ratkomista. Hän on toiminut tulosvastuullisena liiketoimintajohtajana monialakonserni Ylvassa, strategia-, viestintä- ja johdon konsulttina, johtotehtävissä kolmannella sektorilla sekä lukuisissa luottamustoimissa niin yrityksissä kuin järjestöissäkin, mikä antaa poikkeuksellisen monipuolisen näkökulman strategiakonsultointiin. Koulutukseltaan hän on teologian kandidaatti sosiaalietiikasta ja Executive MBA.